The Science Work
History
Site is for sale: mail@thesciencework.com
Category: History

As Eastern Siberia in the 1920th could be arranged: to history of one scientific discussion - N- — v L -N. o L o -v _ L - N. V-N-o

ENOIDExANEIA DAQAEOEA

A.I. EAQADEI

department chair of the theory and history of state and law of Legal institute of the Irkutsk state university, doctor of historical sciences, professor

EAE 7TAYoA AOOU ONOdTATA ATNOTxTAB NEAEdU A 1920-a aa.:

E ENOIDEE lAflE

Аи&бТпй 6yobo1GaGyou noauaeoTa DTnnee-pyoTyo of Oaaabaoyoyo ITnoTyffT TaPbzhaa^opu at-P6aabpoaaGGy1yo aauoayoutyo, & иёёOёёа^ё, 1baap0aayo0ayou1yo Gab^Gyb yo56ata. Poaau's hectare дааа^аё aay TbaGyo6 uoyo! to an ayPyoadyaaGyo!, T01a0yol, ^OT aayoayot Hectare of an apaaa of TGyo ^Tnyo ёTш^^ёO65^Qё, пё^1ёГ60Гйё babayooab. YyoT-5aa, yOT oT5ia aQбаffia^ёy аёпё6ппёТ1^6 ^бтaёal aтn6аа5noaa^^т-ааlё^ёno5аoёa^тaт, ^абёT^аёй^T-Oa55ёOT5ёаёй^TaT 6P05tyoP0aa ptabataggtyo DTnnyoyo, and oayozha & itayo6 ат&аё-OTa oyogagptatyo, GayoTaTaTyo, GabyoTGayoymyo ttyoyooyoyoyo, tp6yapoayoua1tyo 6aаa5аёй^Ql bago5y. Aad6pyoTai, and 5a0agyoyo aagiat аи&5та 15ёП60П0а6^0 (uagt yoyoyo yotpaaggt) ё^oa5anQ бёгагптат-г5т^0ёагт6 a56p yo 5aayotgayoygtyo (yo GabyoTGayoyi-5aayoTGayoyiyo) yyoyoOQ. lTyOu6 yo 5a0agyoa ^5TaёalQ 15aa-

to nёTж^Q^ aayoa poaayouaop, дао5ааёаа^йё1 ё^oa5anQ! gtayob nтбёаёй^Q6 yoaoaat5yoyo. Tgt атё^гт aQOy agaa0affQi, иёёоё^апёё yo (э5ёаё^апёё a5alTOfQl yo ёT55aёO^Ql. Aapy-! and & tyoadaoayoygt, ^OT Hectare 5aba5aga61a, I5T-0aa0a1 7 aayoaa5u 2003 and., atyoy0yoGPOat piece-ayo5aoayoayo, 15yogua0yo6 6^ап0ёа and atyottaagyoyo, da TaiaaioGaGioa's aqnyoagayoyony 1a51pyotyo Tayoa-poyo yo Yoiyo-1a51ubyotat aaotgttgtat Tyo56-aa and tayog p6ayayoo Dtnnyoyonyotyo Oaaa5abyoyo.

Hectare potyoo gaaqaaoy, ^от i^^rQ, i5tayoa-0yoa uo6 15tayoa16, yoazhao and aa66 1yotpyotp0u6. AT-la5aQ6, and GaPyoaayoyo, tpoaa0a1pu TO 5a0agyou ^абёT^аёй^Q6 yo 0a55ё0T5ёаёй^Q6 15tayoa1 and ntaaonyoyoyo 1a5yota, TnTaaffT and 1920-1930-a aa. AT-aOT5Q6, yOT ^5ylQa lT-nyoaanoayoy of the OAU ^аgQaаa^тaт "1a5aaa p6aa5agyo-OaOTa", 5adaayoa ЙТ^да NND, and Oayozha VTVQOTYO (hectare of an apaaa 6аа^^Q6) аа^ё^ёno5абёё A.G. Ayoy-byoga 6aa5ffiaoy Dтnnё^ to of an attyog 5aayoygtat 5adaayoa and ta5atyo ttyotayoga 1990-6 aa.

A yOT! TO^T0a^ёё agayoyod TaGTyo ayopyo6PPyoyo, TTPAUYAGGTYO 15tayoa1a1 уёТГТТё^апёТаТ 5ayoTGyo5TaaGyou, ааlё^ёno5аoёa^т-oa55ёoт5ё-аёйгтат yo ^абёT^аёй^т-aтn6аа5noaa^^тaт 6p-O5Tyonoaa of AmOT^IT Yyoayo5yo an of a 1920-aa., yoayo

GA0hG1Yo AENeONNEE

l5aanoaayoyaony, ё^aao ^а6^^Qё yo ^5аёOё^anёёё ё^oa5an.

And Га^аёа 1920-6 aa. aTl5TnQ 0a55yo0t5yoayoy-^T-aalyo^yonO5aOyoa^TaT to an aayoagyo yo уёТГТ1ё^ап-ёТаТ 5ayoTGyo5TaaGyou AmOT^IT Yyoayo5yo 15yota-5ayoyo of the tptat да6^агёа. ltnyoaanoayoy a5azhaag-

pyotyo aTё^Q yo ё^TnO5а^^Tё yo! oa5aagbyoyo Hectare of Oa5-5yoot5yoyo 5aayoTGa, Ttuayoagyoa MaQ6 baGO5Ta ^тёё0ё^anётё ayoanoyo, gata6tayoltn0y to a t5atat-yoagyo 6Tgyёnoaa^^Tё 5ad566yo, 5aayoyodabyou Ga-byoTGayoyGTyo ^TёёOёёё aTyoy0aayononyoTyo ^а5Oёё lt05aataayoyo yoGQ6, ^ai 5agaa, 1ta6tata yo 5а0аГё^ uOTyo ^5TaёalQ.

Gapyotyoyyot pyot of t ^5aаQnoт5ёё att5tpa, ^ot ^тgaтёёo ga1 ё6^0а ^5aаnoаaёOй n6ygtnoy | 5tayoash. Yoaau GTATAT 5ayoTGyo5TaaGyou DTn-pyoyo of an aTdGyoyoyo of an ay at TyoOya5ynyoTyo 5ааТё^бёё 1917 and. TayayoOyoagt n^тnтanoaтaаёа yOTi6 1a5aay! yo5taau atyoga. 15aa15yogu-its Nтgаа^^Qa an Oa ataq ataggt-l5TlQ0yoaggQa yoTlyooaoQ ^T^QOёё T5aа^ёgTaаOй 6^aO of yёTГuё^anёё6 5aP65PTa nO5aGQ, V5ё^±^аy at aGyoTaGyoa IT oaГбёаё 5aayoTGTa, 6^ёOQaаy Gayoyo^yoa ^TёagГQ6 yonyoTlaalQ6 yo ёnOT^ГёёTa uga5ayoyo. YOyo 5ad5a-atoyoyo altnyoaanoayoyo aqyoyo atno5aataagq atyoy-0aayoyoalyo, yotot5qa la5aQa ataq patayo ayoa-noyo ^QOаёёnй ^5ёn^тnтaё0й yo6 yo gааа^á^ uyot-gttyo-apyotat 6^5aayoagyoy and 6pyotayou6 oтoаёй^тё of GabyoTGayoyodabyoyo.

Yyoayo5yo and UyoaGa6 of nTбёаёёnOё^anёTaT of a nO5Tyo-oayoynoa toatayoyotny lanOT ayoagt. Daaёт^ of Tayoaaayo gГа^ёOaёйГQl & iOaGbyoayou, GT Ta-0yo5GTnOy 0a55yo0t5yoyo, Gyodyoau ^ёTOГTnOй Gapa-yoagyou, 5adGTTa5adyoa 6Tgyёnoaa^^Q6, yo6yoyo65-TQ6, ^абёт^аёй^Q6 o5aayobyoyo тaйaёOёa^т 6pyoTzhGuyoyo дааа^6 5ayoTGyo5TaaGyou uotat a5t-taagtat yo5au Dtnnyoyo.

EaOTl 1920 and.! 5yo Nyoayo5nyoTl 5aaTyo^byo-tggtt yotlyooaoa (Nyoa5aayoTla) aqyoa of ptdaa-hectare to a pgabyoayoyga ^a^aaат^noaa^^аy to lT T yottyoppyo! 5аааёаГё^ a5agyob a6aa5gyoyo, 6 ADATA yo atyotnoayo. Yottyoppyou ^5ёgaа^а aqyoa 5a0yooy aaa дааа^ё. 1a5aau, T^a5аOёa^аy, yoapayoapy la5a-yo5Tyoyoyo 5ayoTGTa Yyoayo5yo p баёй^ atyoaa u66ayo-

I. Yoadabyog, 2004-

o±a^тaт їбтaaaa^ёy §tyoyooyoyoyo їбтaтaтёйnoaa^-гтё ayoyooaobbq, a ^ano^тnoё natba §btatatyoy-noaarrTaT ^aётaa. Aotbau, бann^ёoa^^ay ra nбaa^anбmб | e §abn§ayooyoab, aтёж^a aqyoa §baabnltobaoy ёgб^a^ёa yёт^ыё^anётaт їтoa^бёaёa anab бaёт^тa Nyoayobyo yo bagbaat-oaoy їёa^Q yob їaбnїaёOёa^тaт bagayooyoy. A i^fyon an aaabnoa 192Q a. їтnoa^тaёa^ёё NyoabaayoTla atatbyoyotny, ^ot yёт^uё^anётa бaёт^ёбтaa^ёa atyozhgt aqyot nta§anoy n aa^-^ёnoбaoёa^Ô-oaббёoтбёaёй^Ql. O^a yoaoy 1921. ana nyoayobnyoyoa aбaaб^ёё aqyoyo бagaa-ёa^Q ra yёт^тlё^anёёa бaёт^Q; noabqa aba-

^ёбQ bagata noyobayoyony yo ntgaaaayoyony MaQa.

Ft yoTo §btayoo ra aqyo yon§tyoygtaa^ atnbaab-noaarfTi бїбaaёa^ёё.

Aa^fT їтa^aбё^бOй, ^ot їбтaёa^a бaёт^ё-бтaa^ёy noбa^Q §byotabayoa aтnбaaбnoaa^^тa g^a^a^ёa. A 1922 a. gbyo Anabtnnyoyonyotl oaro-бaёй^u Yon§Tyo^yoOayoy^Tl YouyoOaoa NTaaoTa ^ОЁЁ) aqyoa nTgaafa aalё^ёn0бa0ёa^ay yomyo^ nyoy, atgayoaayoyalay 1.yo. ЁaёёГёГQ^. iTnoa-rarrT aqbaatoyoa їбё^бёїтa бaёт^ёбтaa^ёy nтnбaaтoт^ёёanй an ATmeara. xёa^ yotlyonnyoyo, tayog yog бagбaaтo^ёётa leaia ATYYoDT, §bt-6anntb YoA Aёaёna^aбтa §baayotzhyoyo an т^б yёт^uё^anётaт, gaoai yo aalё^ёnoбaoёa^т-oaббёoтбёaёй^тaт aaёa^ёy §TyoTzhyoOy їтoa^бё-aёй^Qa aTglTffi^TnOё bagayooyoy §btyogatayo0ayoy-[Q6 nyoyo, aёaa^Ql tabagtl y^aбaaoё^anёёб banbbnta oabbyootbyoyo.

rai&^aanoaarrQl 6tb^yobtaa^yoa^ бaaё-т^aёй^тё §tyoyooyoyoyo ga^ё^aёёnй aTna^ тaёan-0^Qб and | ebt Am&ieaia. A TyoOuaba of 1922 a. Oba-Oyu nannyoy AOYoYo IO nTgQaa їбё^yёa nбa^б, бagбaaтoa^^б^ Nёaa^бт ATmeara. lbtayoo §baabnlaobyoaayo nтgaa^ёa ra oabbyootbyoyo Nyo аёбё §uoyo Tayoanoayo: Qaїaa^T-NёaёбnёTё ^тб — a. T^nё), Yobg^abyoT-AyoOayonyoTyo (a. от^ё), A^ёnaёnёTё (a. Ёбan^тyбnё), Ёa^т-

AayoyoayoynyoTyo (a. YobyobOnyo), 6yob0nyotyo (a. 6yob0nyo) 1.

A btaa ^aaёбaa0aё t nyoyob ayonyobnnyoyo §bt-ayoalab fTaTaT oaббёoтбёaёй^т-aalё^ёnoбa-oёa^тaт aaёa^ёy yo yёт^uё^anётaт бaёт^ёбт-aa^ёy aqyayoyotny ^anёTёйёT §tabtata. NaTa aёaa^ёa їбтaёa^Q yёт^uё^anётaт бaёт^ёбт-aa^ёy §baayotffiyoyo f.f. ЁTgй^ё^. A 1922 a. §t їбёaёa0a^ё^ §baayooayoynoaa Abbuoyoyo tenge gbyo-abayo yog oaбaё^a (la^й^жббёy) yo ga^yё атёж-^TnOй ёT^nбёй0a^0a §t yёT^uё^anёё^ aT&1&бТ-nal a ^aбтa^тl yotlyonnabyoaoa ga^ёaaaёёy yo ATmeara Al ANNd, noayo ga^anoёoaёa^ §baanaaaoayoy Aтnїёa^a yo aёёжaё0ё^ §t_ty-GyoyoT1 bbyotatayo0ayou AbbuO-l T^tyoyoyo

l.f. Aбaa^тaa. Ёбт^ yoTaT, ga^ tenge §tno §baanaaaoayoy yётruё^anётё nayobyoyo Aббyo-lт^aтёйnётaт ^^naT tayanoaa yot. Atbzhyo Aa^gaбтaa. A 1923 a. f.f. Ётgйlё^ aqyo yogaba^ §bt6anntbtl Yobyobonyotat б^ёaaбnёoaoa §t yoa6aaba yonotbyoyo Nyoayobyo, gt ra§byzharrqyo aba6yoyo baatoq aalё^ёnoбaoёa^Ô-бїбaaёa^-^anёёб nobbyoobbab Al ANND ra §tgatyoyyo am ga^ёlaoйny §ba§taaaaoayoynyotyo baatotyo2.

A 6aabayoa 1924 a. f.f. Ётgйlё^ aqnob§yoyo n atyoy0yot atyoyoaatl §t animal бaёт^ёбт-aa^y Nyoayobyo, тїбaёёётaa^^тl a§tnyoaanoayoyo тoaaёй^тё абТ0^бТё §t of ragaa^al "Aббyo-lт^aтёйnёay ban§bayoyoyoa-tayoanoy". lёa^Q yёт-^тlё^anётaт бaёт^ёбтaa^ёy Aтn0т^^тё Nyoayo-byo yo Aaёй^aaт Atnotyoa §baa§tyoaaayoyo nтgaa^ёa ^aoQбaб tayoanoayo. A^ёnaёnёб^ tayoanoy §baa-ї tyoaaayotny ntgaaoy yog oтaaa0^aё A^ёnaёnёTё aбaaб^ёё aag lё^бnё^nётaт yo Onё^nётaт yoba-aa yo A^i^TaT bagaa. Tn^тaб 6yobonyotyo that-±anoyo aтёffi^a aqyoa ntnoaayooy 6yobonyoay ANND,

GT §byo bnob§yoa buaa 0abbyo0tbyoyo a §tyoygb abb-

ayob obab tayoanoayo. Ёa^т-Aaёёaёйnёay tayoanoy aтёffi^a aqyoa ntnotyoy yog тaйaaё^a^ёy Yobyobo-nyotyo yo QaaayoyoayoynyoTyo aбaaб^ёё yo Aббyo-lт^-aтёйnётё ANNd. Aaёй^aaтnoт^^ay tayoanoy §baa§tyoaaayoany nTnoaaa AlbbnyoTyo, 1byottb-nyotyo yo Ёa^-aonёTё (n Naбaёё^тl) of aбaaб^ёё. it galqnyob yo^yobyoaotbta бaёт^ёбтaa^ёy, 6ayoo ^aёё^ёy ^aбёT^aёй^T-ї TёёOё^anёTё aaoT^Tlёё fa aTёffia^ aqyo nyobffiyooy §ba§yonoayoal yo бTgyё-noaa^^т-yёт^Tlё^anёTlб тaйaaё^a^ё^ ra їTёTжa^ёё tyobbaa.

f.f. ЁTgй1ё^ n oayotyo їTnoa^TaёTё at§bt-na aqbagyoyo yoaoaatbyo^anyota ^anтaёanёa. NaT^ їTgёбё^ aбaбla^oёбтaaё oal tenge, ^ot nбйa-noaтaa^ёa Aббy0-lт^aтёйnётё ANND yayoyaony 6ayootl aтnбaaбnoaa^^тaт тaйanт^g^тaт g^a^a^ёy. Aa nтgaa^ёa aqyot bagbyoyoaotl at ї-ёTйa^ёy ^aбёт^aёй^тё §tyoyooyoyoyo ntaaonyotyo ayoanoyo. (TTYOTT yoTaT, ЁTgй1ё^ aQaaё^бё uyot-

^тlё^anёёё aбaбla^o: Aббyo-lт^aтёёy notyoo §abaa бa0a^ёal §btayoalq їaбa^ana^ёy yo ёnoт^^ёёal naTaaT nqbyy ra otbatatat, a їбTlQ0ёa^^тaт yoa§yooayoa. fT anyoyo, §t aaT l^a^ё^, Al ANNd ra §baaab Tyobbaa atyoaao a

yoayob^-yoyoat tayoan0y, oT na b0ba0yo0 aTglTffi-

^тnoй тnбйanoaёa^ёy uotyo gaaa^ё.

AoTbTyo aтё^тaaa0ёё Yotgy1yo^a an^m nT-

notyyo an aтglтffi^тn0ё nтббa^a^ёy a її abaoa бїбaaёa^ёy aaoт^тl^тё ban§bayoyoyoyo. Tr §tyoa-aayo, ^ot бagaбa^ё^a^ёa ёTlїaoa^бёё tayoano-[Q6 yo тёббffi^Qб тбaa^тa abaao rTnoTyffQl T yo l ayou anyyoyob yoT^6yoyoyoOTa. AQaTa

f.f. Ётgйlё^a ёaoaaтбё^a^: nбa^a тaёano^т-

aT бaёт^ёбтaa^ёy AmoT^IT Nyoayobyo fa yo^-

Aíaíla^OQ YoTgy1yo^a of Gtyoyoyo yёT^T1ё^an-ёёё babayooab. Tr byoagqaayo, ^ot YobyobonyobD yo Qaaaёёaёйnёб^ aбaaб^ёё naygQaaao 0TyoyyoT Aayoyoayo. Taa uoyo бaaёт^a yayoydony aa6ёбёo^Q-тё §t TnrTafQl їбтaтaтёйnoaa^^Ql oTaa-bal — byoaab yo _up6. Ton^aa їбaaётжa^ёa Yotgylyo^a: Yobyobonyoay aбaaб^ёy anoanoaarrT naygQaaaony n A^ёnaёnёTё an тa^б тaёano^бD aaё^ёбб. A^ёnaёnёay aбaaб^ёy тo^тnёёanй yo ■ ^пЄ6 §btyogatayyyob, ^oT ёT1їa^nёбTaaёT fa-atnoaoyoyo YobyobonyoTyo aбaaб^ёё. A ATnoT^fTa Qa-aayoyoayoya ouatoayot yo Aaёй^alб Atnotyob, NyoT-і 6 ^ёёaёёб бTgyёnoaa^^Qб naygayo Qaaayoyoayoyy n YobyobonyoTyo aбaaб^ёaё ra aqyot.

f.f. ЁTgй1ё^ aQaaё^бё aya тaё^ aTaTa: їТ-ёёOё^anёё yo бTgyёnoaa^^T Aббyo-lт^aтёёy тaбa-йa^a fa [Da. Yonbtay yog yoTaT 6ayooa, §t 1^a^ё^

Ётgйlё^a, atgbanoaao g^a^a^ёa Al ANNd aT a^a0^aё §TyoyoOyoyoa. Tnbyanoayoyoy yoT a nTnoaaa Yoa^t-Aayoyoayoynyotyo tayoanoyo abaao raaTglT^fT.

Tayyoyo aQaTa f.f. ЁTgй1ё^a gaёёD^aёny a

nyoaabdyal. AбTжaa^ёa Aббy0-lт^aтёйnётё ban§bayoyoyoyo nTnoaa §btayo0yobbaltyo Ёa^т-AaёёaёйnёTё tayoanoyo ^aбтaёony a ^aбnoбa^ё-iti їбтoёaтбa^ёё n aa їтётжa^ёa^ yoayo aa-0т^тl^т-^aбёт^aёй^тaт тaбagтaa^ёy. lбaё-oё^anёё raaTglTffiaf §abayoyoayoyogl тбaa^тa ayoanoyo a їTёёOё^anёu yo бTgyёnoaa^^T1 TofT-

0a^ёyб. lTёTffia^ёa Aббyo-lт^aтёёё a yoa^a-noaa tyobbaa oayozha їбaёOё^anёё ^aтnбйanoaё-

lT yo fa yolaao of Gyo їTёёOё^anёTaT, Gyo btgyyo-

noaarrTaT g^a^a^ёy. Ёa^т-Aaёёaёйnёay that-±anoy ra tayoaaaao бTgyёnoaa^^т-6ё^a^nтaтё

aagtyo yo ntnoaayoyaony yog gaaaaTlT aa6ёбёO^Qб ^anoaё. Yog Gyob OTyoyyoT AббyO-lT^aTёёy lTffiao an ababyal тaanїa^ёOй naay mfTafQ^ їбт-aтaтёйnoaa^^Qlё gaiana^.

Al ANNd lTffiao tabagtaaoy 0TyoyyoT nalT-noтyoaёй^бD tayoanoy. Aббyo-lт^aтёёy tayoa-aaao amoaoT^i^ oabbyootbyoayo yo amoaoT^fQ-] yo yoaabalyo бTgyёnoaa^^т тбaa^ёgтaa^^тaт ^anaёa^ёy, ^oTaQ yoa^anoaa nalтnoтyoaёй^тё tayoanoyo §tn0btyo0y learTaTa btgyyonoat, 1бё-^al fa TnfTaa nayga^^TnOё n lT^aTёёaё4.

oayoau їтnoa^тaёaaтїбтna f.f. Ётgйlё^Ql noayoa! & бё^ёмё ayonyobnnyoyo, aQgaan^ fa OTyoy-yot yam yoaoaatbyo^^tnoyD nбжaa^ёё, gt yo їбё^бёїёaёй^Tё nїTб^тnoйD buaa aagёn^Qб їTёTffia^ёё, aQaaё^бOQб aaotbtl.

_tgyobyoyo f.f. ЁTgй1ё^a yobyoOyoyoTaayoyony an aabb

^aїбaaёa^ёyб: yётгт^ё^anёт^, aaa Yotgylyo^ n^ёoaё naay ^aёaтёaa ёTlїaoa^o^Ql, yo aтnб-aaбn0aa^^т-ї baatatl. labata ^aїбaaёa^ёa yobyooyoyoyo aqyot їбaanoaaёa^т a baatoab aёa^тaт yёт^тlёnoa, §bt6anntba Yobyobonyotat б^ёaaб-nёoaoa Yo.G of lyobtoatbbaaa, aotbta — yogaano-naT б^a^тaт-Dбёnoa, oayozha §bt6anntba Yob-yobonyotat б^ёaaбnёoaoa, n§abyoayoyonoa a tayoanoyo aalё^ёnoбaoёa^тaт §baaa A.A. Ni^ai^TaT.

A bagayooyoa oalQ ^anётёйёт t nyota ^aб^^u §tbobaoa Yo.f. lyobtoatbbaaa. Tr btayoyony 188Q a. a. Naёa^aё^nёa QaaayoyoayoynyoTyo tayoa-noyo nam nayйa^^ёёa. Tёт^> its anoanoaar-fTa тoaaёa^ёa 6ёgёёт-laoalaoё^anётaт 6a-yobyoyoaoa ^бйaanётaт (Aab§nyotat) б^ёaaбnё-oaoa. Qa yot^yobbn^bD baatob alb aqyoyo §byonbffi-aaiQ gtyotoay laaayoy yo б^a^ay noaїa^® yoa^ayo-aaoa anoanoaa^^Qб ^aбё.

A Yobyobonyo l yobtoatbbaa §abaabayo 1916 a., ї ^гу є aёOёa^тa б^anoёa an тбaa^ёga-бёё noaoёnoё^anёTё nyobzhaq Aтn0т^^тё Nyoayo-byo, baatoayo noaoёnoё^anёTё nyobffiaa Yobyobon-yotyo aбaaб^ёё. ltnyoa T0yobQ0yoy б^ёaaбnёoaoa Yobyobonyoa 1918 a. §aba0ayo obaa ra §ba§t-aaaaoayoynyobd baatob, ^ёoaё yobbnq noaoyonoyoyoyo yo yёт^тlё^anётё aataba6yoyo, aёOёa^т ga^ёlaё-ny ^aб^^т-ёnnёaaтaa0aёйnётё baatotyo. Tr тaё^ yog §abaqb AmoT^I^ Nyoayobyo yёT^T1-aaтaбa6тa, noaoyonoyoyota, тn^тaaoaёй §abatyo a бaaёт^a yoa6aabq yёт^тlё^anётё aataba-6yoyo, yoT0TbTyo tenge of gaaaataayo n 192Q §t 1931 a.5

Yo.G lyobtoatbbaa ^aїёnaё bua ^aб^^Qб yo ^aб^^т-ї бaёёбёnoё^anёёб baato. Yo oala ayon-yobnnyoyo yotnaa^^ta тo^т0a^ёa yolayoyo oayoyoa ba-

aToQ, yoayo "Yo aT§bTnb T naёйnёTбTgyёnoaa^^T1 бaёт^ёбтaa^ёё Yobyobonyotat Tyobbaa" (1924), "Yobaoyoyoyo t^byo of nтnoтy^ёy galyoaaayoyoy yo nyoTOT-aTanoaa Yoa^t-Aayoyoayoynyotyo tayoanoyo naygyo n aaтaбa6ё^anёёlё yo yёT^T1ё^anёё1ё bnyotayoy-] yo yobau" (1926). fT ^aїтnбaanoaa^^тa ton-0a^ёa yo bannlaobyoaaaltyo §btayoala yolayoa ^aб^^ay abT0Dba "Yo T At§btnb бaёт^ёбтaa-Гёё Nyoayobyo (Ёa^Ô-Aaёёaёйnёay tayoanoy)", ёgaa^-ray oayoffia a 1924 a. O^a^Qё їтa^aбёёaaё, ^ot yoT ra otyoyyot oaтбaoё^anёay §btayoala, gt yo §btayoala, yoladyay atyoy0ta їбaёOё^anётa g^a^a^ёa, to бa0a^ёy yoT0TbTyo gaayonayoyo nbay-aQ yodaayo, §btffiyoaaa0yob ra aan^ oabbyootbyoyo.

Anyoyo f.f. Ётgйlё^ §taaaba nтl^a^ёD that-yyoyo i^Ta yo бa0a^ёD §btayoalq, їбaaёт-ffia^^Qё Aтnїёa^тl, ot Yo.f. lyobtoatbbaa,

lai^^a, n^ёOaё aaT aїTё^a їбёa^ёa^Q^.

lbtayoo Aтnїёa^a 1921 a. t бagaaёa^ёё NNNd

ra bua тaёanoaё-бaaёт^тa §banyoaataayo ba0a-tea Obab gaaa^: nTgaa^ёa 1Ty^Qb aalё^ёno-бaoёa^Ô-бTgyёnoaa^^Qб тбaa^ёglтa; an т^б aalё^ёnoбaoёa^тaт aaёa^ёy §TyoTzhyoOy 1byogbyo1 yёт^тlё^anётё тaтnтaёa^^тnoё бaaёт^a; nay-gaoy §abn§ayoOyoaQ bagayooyoy btgyyonoaa tayoanoayo n 6yogyoyot-aataba6yo^anyotyo nbaatyo.

O^oQaay ^ёб^ їётo^тnoй ^anaёa^ёy Nyoayobyo, Yo.1. lyobtoatbbaa n^ёoaё aїTё^a 1byo-a^aml nтgaa^ёa gaany lTй^Qб aalё^ёno-бaoёa^Ô-бTgyёnoaa^^Qб tayoanoayo. A ot ^a Aba-ly tenge їтa^aбёёaaё, ^ot naayoaoy yob aagaa6ё-бёO^Q1ё yobayo^a Oббa^T.

O^a^Qё aayo T^am їтaбтa^Qё yёт^uё^an-ёёё a^aёёg ¶bTayoOyobbalTyo Ёa^T-AaёёaёйnёTё tayoan0yo. 1byo you Tf a T0ёё^ёa To f.f. YoTgy-

of ma ra noayo ana natayooy yo ё^aёaёaбaёй^Ql тnтaa^^тnoyl Aббyo-lт^aтёёё. lyobtoatbbaa byoagayo fa ^aёё^ёa ЇTёag^Qб yonyoT§aalQb a бaaёт^a (бaтёй^Qa, жaёagTббa^Qa ^anoтбTж-aa^ёy, ot66, їтaaбa^^ay ntyoy yo ab.), an oayozha ra aтglтffi^тn0й yott§abyobtaa^yoy tobanyoayo їбTlQ0ёa^^тnoё a §baaayoab §baa§TyoaaaalTyo tayoan0yo. A^aёёgёббy nTnoaa nayoynyoTbTgyyo-noaarrTaT ^anaёa^ёy yo бanїбaaaёa^ёa tabyo-ayoyogabyoyo btgyyonoa nтnaa^ёб aбaaб^ёё, ^бТ-oaтббaa їтa^aбё^бё, ^ot nбйanoaa^^Qб бag-ёё^ёё ^^б Gyo7yo of fao. Aёaa^тa ayou bagayooyoy tayoanoyo, §t lrareD б^a^тaт, yoT bagayooyoa oбa^nїTбo^Qб n^T0a^ёё n gaiaarQ^ тaёan-oy^ noбa^Q.

AQaTa Yo.1. lyobtoatbbaaa §6u_t i^^aT-mTffiar aqatab f.f. Ётgйlё^a: Ёa^т-Aaё-ёaёйnёay tayoanoy a ^ala^a^^Qб Aтnїёa^тl §baaayoab n ^aётoтбQlё ^ag^a^ёoaёй^Qlё ё^ їбaaёa^ёylё aбa^ёб lT^ao nyoTzhyoOyny an aTn-oaomT ffiёg^anїтnтa^бD aalё^ёnoбaoёa^Ô-бTgyёnoaa^^бD aaё^ёбб. Ta^тaбala^^т б^-^Qё ётn^бёny yo oab l^a^ёё, yototbqa tonoayo-aayoyo ^aтaбтaёlтn0й nтббa^a^ёy nalTnoTy-0aёй^Tn0ё AббyO-lT^aTёйnёTё ANND. Aёaa^Qё aTaTa ga nтббa^a^ёa oayotyo nalтnoтyoaёй^тn-

oyo aqyo бannlтoбa^ бa^aa: тбaa^ёgaбёy tayoa-noyo §byoaao a їбтoёaтбa^ёa n aQїTё^a^ёal

gaaa^ aaoTfulT ban§bayoyoyoyo. fa yoT ^бТ-

oatbbaa ^aїTl^ёё, ^ot тбaa^ёgaбёy rna0ar-[Q6 Tayoanoayo yog aaoTm^ ban§bayoyoyo yo 66p-nyoyob ^anoaё, abtauyyob dNONd, їбaaбnlтo-бa^a Am&ieaiM a T^arn 1^tayob nёб^ayб, yo nT-gaa^ёa Yoa^t-Aayoyoayoynyotyo tayoanoyo ra ntnoaayoyao gaany yonyoyoD^a^yoy. it їёa^б Aтnїёa^a i^aa&N-ёaaaётnй aany l^тaт^aбёT^aёй^Qё Yoaayoag nT ana^ ban§bayoyoyoalyo yo ^aбёт^aёй^Qlё тaёan-oy^ тaйaaё^ёOй an тa^б yёт^uё^anёбD that -

yoanoy, OaoabnyobD ban§bayoyoyob aёёD^ёOй a Nбaa-^a-AтёffinёбD tayoanoy, a yoayoshyota — a l^aT-Aтnoт^^Qё бaёт^.

lт-a^í ffia Aббyo-lÔ^aтёйnёay ban§bayoyo-yoa aтёffi^a ntnoaayoyoy yonyoyoD^a^yoa? 1byo nobt-aTl бagaбa^ё^a^ёё ёTlїaoa^бёё тбaa^тa бїбaaёa^ёy aTglT^fQa Oбa^ёy ^^б Gyo7yo, §t lra^D lyobtoatbbaaa, ababo бnoбa^a^Q, anyoyo ra б^ё^oTffia^Q nтaaб0a^^т. fatabtayo-it б^ё0Qaa0й, ^ot nтgaa^ёa yog Aббyo-lт^aтёй-nёTё ban§bayoyoyoyo nalTnoTyoaёй^Tё aaё^ёбQ тaёano^тaт g^a^a^ёy aqyot yobayo^a gaoббa^±-

oa±®^Q1, ¶TnyoTyoyyob Tfa ntn0tyyoa yog ^aOQбaб бagTбaa^^Qб ^anoaё. AQaaёa^ёa yog nTnoaaa Yoa^t-Aayoyoayoynyotyo tayoanoyo Aббy0-lт^aтёйnётё ban§bayoyoyoyo nbyanoataaa0yob ra oto §abyota aбa^ёбaб aayoayot gaaa^б тaйaaё^a^ёy tnoaa0yob-ny ^anoaё yoayotyo-^yoabay бaётno^Qё aaтaбa6ё-^anёёё Tбaa^ёgl ^aбagбa0ёlTё.

lyobtoatbbaa n§baaaayoyoat byoagayo, ^ot 1бё-nтaaё^a^ёa YobyobonyoTyo of aбaaб^ёё yo A^ёnaёnёTё ra otyoyyot ntgaayot aQ yobayo^a ^aбaтa^бD yotg-6yoabbabyod tayoanoyo, gt yo §byoaayot aQ yo atby-aa anoanoaarfTaT бa^oбa Yoban^tybnyoa n yon-0Tbyo^anyoyo yo бTgyёnoaa^^T aaffifQl Yobyob0nyoT1. To^тnёoaёй^т бoaaбffiaa^ёy Yotgylyo^a of t of oti, ^ot Aббyo-lт^aтёёy "тaбaйa^a ra Da" yo §t-yotlb oyaToaao yo la^й^ffiббёё, lyobtoatbbaa T0aa^aё, ^oT U0yo naygyo ^ёnёTёйёT fa atyoy0a yёT^T1ё^anёёб TO^T0a^ёё n gaїaa^Q1ё бaaё-т^alё. Yo oti6 ffia ^aжaб^aбтa^Qa naygyo ra gaayonyo To oTaT, nTnoaaa yoayotyo aalё^ёnoбa-oёa^т-бTgyёnoaa^^тё aaё^ёбQ abaao ^aбтaёOй-ny їтaбa^ё^^ay §tyotna. yot §babtaaoyoaa та-йaaтnбaaбnoaa^^тё, ra lano^тё §tyoyooyoyoyo.

Aagín±Ôa^Ô, ^aёaтёaa oббa^Ql at§btntl yayoyyony at§btn тaйaaё^a^ёy n Aббyo-lт^aтёй-nёTё Annd. lyobtoatbbaa їтa^aбёёaaё, ^ot ^ёёaёёб yёт^uё^anёёб §ba§yonoayoyo yo тaйaaё-^a^ёD rao. Aёaa^Qlё tnoaaayoyony ^aбёт^aёй^т-ї TёёOё^anёёa nттaбaжa^ёy. O^a^Qё byoagqaayo, ^ot ra noaayoyo §abaa ntatyo bayoy bagba0yooy ^aбёт^aёй^т-ї тёё0ё^anёёa gaoббa^a^ёy6. Ta-

yyoyo aQaTa aaT aїTё^a TЇ0ё1ёn0ё^a^: Tбaa^ё-

gabyoy Yoa^t-Aayoyoayoynyotyo tayoanoyo aїTё^a бaёa-nттaбag^a, anyoyo yonyoyoD^yoOy ^aбёT^aёй^T-Ї Tёё-oё^anёёa nттaбaffia^ёy.

Qanyobffiyoaaao a^ёla^ёy aтnбaaбnoaa^^Ô-ї oh-atatyo i ^Ta yo §btayoala. Tr aqyo їбaanoaa-ёa^ a baatoa §bt6anntba-Dbyonoa Yobyobonyot-aT б^ёaaбnёoaoa A.A. N§aba^nyotat "Aa^ё^ё-noбaoёa^тa їтnoбтa^ёa tayoanoyo-yobay yo ^aбё-т^aёй^ay aaoт^Tlёy (Yo at§btnb that tabagtaa-gyoyo Ёa^т-Aaёёaёйnётaт yobau)", aq0aa0ayo a

YobyobOnyoa 1925 a. AaoTb n§abyoayoyft TaTaa-byoaayo, ^ot ra yoanaaony tenge бTgyёnoaa^^Tё noT-6T [q at§btna, byoagqaay, ^oT n uotyo 0T^ёё gбa^ёy §btayoala їбтa^aёёgёбтaa^a amoaoT^-гт їтaбтa^т, aalё^ёnoбaoёa^Ô-ї baatatyo at§btn tnaayayony baayot. O^a^Qё §tat0ayo yo бannlToбa^ёD §btayoa§q їтnoбтa^ёy тбaa^тa бїбaaёa^ёy ^тё бTgyёnoaa^^т-oaббёoтбёaёй-гтё aaё^ёбQ. Aagбnётa^т, aёaa^Ql an uotyo ayon-yobnnyoyo aqyo at§btn t btyoyo aaoTfum ban§ba-yoyoyoyo rna*aa^ oaббёoтбёaёй^Ô-aalё^ёn-oбaoёa^тё nobbyoobba.

A.A. Nїaбa^nёёё aqyo baazhaaf, ^ot i^a-ffifaa aalё^ёnoбaoёa^тa aaёa^ёa Dtnnyoyo tzhyo-yot natyo aayo. Oatbyou aalё^ёnoбaoёa^тaт i^a-aa graao бag^Qa n§tntaq їбTёnбTffiaa^ёy oaб-бёoтбёaёй^тaт aaёa^ёy. Nbyanoataayoyo to an aayoa-gyo, nyotffiyoa0yoany a nyoyob atyoatat ёnoтбё^an-ётaт bagayooyoy. ^aїбёlaб, A^aёёё ^a^aёa

OO a. ra gaїa^aёё ya^тё bnoabayotnoyo aaёa^ёy ra aba6noaa yo §byobtaq. fai^^a, anoy to an aayoa-gyo, aтg^ёё0ёa a nyoyob gaёт^тaaoaёй^Qб ayoota, toyobqot їбa^aaбaaaa0ёб їбaж^ёїё obaayobyo-

u§yo yo yonotbyoayo, baht-noaa§yo GT gaoT n^ёoaa0ёбny n бїбaaёa^ёy, yo §byo§abb fTaTa oabbyo-

oÔíёa±®^тa aaёa^±a, aтg^ёё0aa a bagbyoyoaoa AayoyoyoTyo 6бa^ббgnёTё baaTyoDbyoyo.

A Dtnnyoyo oayoffia n Oviii a. yarT їбa^aaбaa-

its їбaffi^ё ї aaёa^ёa ї ra noabqa bagaq lTn-yotanyotat atnbaabnoaa. AaotbQ fTaTaT to ga aayoa-gyo т^б agyyoyo їбёїaб^т бaa^тa ^пєт

^anaёa^ёy, §ayot n^ёoaynй n aaтaбa6ё^anёёїё yoyoyo yёт^тїё^anёёїё їбё^бёїaїё. faбaтaёao-aтбёoaёй^тnoй §bazhfayo nyonoa§q Nїaбa^nёёё ayoaayo oti, ^ot ^aбyaб n aaїё^ёnoбaoёa^т-

0aббё0Tбёaёй^Q ї aaёa^ёa ї §tyayoyotny yo aT

aanyoyo ayoata nїaбёaёй^тaт aaёa^ёy: nбaaa^Qa, б^aa^Qa, aTarrQa, aтб^Qa yo abbayoa tyobbaa.

At aba§u baatyodbyoyo yo §tnyoa raa §bTyogT0yoa ётбa^^ay oaббёoтбёaёй^ay §abayobtyoyoa noabt-aT atnbaabnoaa. Yot nt§btatzhaayomy noyobyoyo-fQl aQaaёa^ёa ї ^aбёт^aёй^Qб oabbyootbyoyo, noba§yyyobny yo їaёnёїaёй^Tё aaoT^Tїёё. _bt-

ayoa§a gaёёD^aёanй an oti, ^ot anyoyo aQ oaббё-oтбёaёй^Qё yo ^aбёT^aёй^Qё an§ayoOQ nTaiaaa-ёё, ot at§btn бaёт^ёбтaa^ёy ba0ayony aQ §bt-

noT. 1byo бaaёй^T aTg^ёё0aё nyoobabyoyo yoyoat

їт^гт aQyoT tnoaayooy ana of the OAU, yoayo пєт^ є тп^

yoyoat ^aбTaёOй yoayotyo-OT yot її bt§yonn, б^ёOQaa-[eyyoyo Taёano^Tё (0aббё0Tбёaёй^Qё) yo ^aбёт-^aёй^Qё Їбё^бёЇQ.

Ta®a±O±a^ay nётж^тn0й бa0a^ёy yoTaT aTi-

btna gaёёD^aёanй an oti, ^ot nala §btayoa§a nobtyooayoynoaa 6aaabaoyoa^tat ntaaonyotat atnb-

of aabnoaa an oatbyoyo atnbaabnoaa yo §baaa, oaT-eww aтnбaaбnoaa^^тaт yo aaїё^ёnoбaoёa^тaт i^aaa aqyoa бagбaaтoa^a ёбaё^a nyoaat. fa aaa-aayny a їтaбтa^тnoё бagёё^^Qб §tabtata yo бannїтoбa^ёD §btayoa§q, їт^гт aQaayoyoOy nyoaabdyaa. AaoTfTlfQa ban§bayoyoyoyo boaabzh-aayoyony їтnoa^тaёa^ёyїё aqn0yob тбaa^тa nTDg-[Q6 ban§bayoyoyo. AaoTfTlfQa ban§bayoyoyoyo fa abtayoyoyo NTDg NNd a yoa^anoaa aaT baaft§baa-fqb ^ana. TbaafQ atnbaabnoaafftat b§baa-yoafyoy aaotfT§fQb ban§bayoyoyo їтa^ёfyёёnй baf-ObayoyfQ ї yon§TyofyoOayoyfQ ї yoT§yoOaoa ї nTDgfQb ban§bayoyoyo. lёa^Q yёTfTїё^anёTaT bagayooyoy aaotfT§fQb ban§bayoyoyo ntayoantaqaayoyony n nT-toaaonoabdyyo§yo §yoafa§yo ntDgfQb ban§bayoyoyo.

fT baayoyogabyoy fabyoTfayoyfTyo ¶tyoyooyoyoyo nTaao-nyotat atnbaabnoaa aqyoa TnfTaafa fa §byofbyo§ab aaT §abaqb §baataqb yo їTёёOё^anёёб ayoota, yo§a^^t: бfё^oтжafёa 6aёOё^anётaт fabaaaf-noaa fabtata Dtnnyoyo, taygafftnoy bafoba Tyoa-

gqaaoy §t§tyy yo §taaabffiyob tonoayoq ї fabta-

fmoyl, §byogfafyoa §byofbyo§a na§tt§baaayoafyoy fabyoyo a§yotoy aT toaayoafyoy. Yoayo baayoyogabyod uoyob §byofbyo§ta lTffifT aqyot nta§anoyooy n §tnobt-afyoa ї 6aaabaoyoaftat atnbaabnoaa? A a yot^yo-noa bagaabfba0ayony ayonyobnnyoyo ayoObayoyfQ ї Tn-oaaayony at§btn: §tzhgt its aQyoT, §btatau fa-byoTfayoyfbD ¶TyoyoOyoyob fa ¶bTaTgayoa0affQb §byofbyo§ab, atayooyny fTaTaT bayoTfyobTaafyoy

AÔn0Ô^fтё Nyoayobyo §boa ї ntgaafyoy Yoaft-Aayo-yoayoynyotyo tayoanoyo n ayoyod-afyoa ї faa Aббyo-lT^aTёйnёTё aaoT^T ї^Tё ban§bayoyoyoyo?

fa nTnoTya0alny nyagaa §t bayotfyobtaa-fyod Aтn0т^fтё Nyoayobyo a hyooa a 6aabayoa 1924. ga§anoyooayoy §baanaaaoayoy Abb§yoafa

f.f. Ётgйїё^ aqnyoagayony yoaoaatbyo^anyoyo ¶bt-oyoa abtffiaafyoy Abbyo-ltfatyoyoyo a nTnoaa §bt-ayoOyobba§Tyo Yoaft-Aayoyoayoynyotyo tayoanoyo. Tf aqaayofbyo nyoaabdyyoa yoaoaatbyo^anyoyoa atgba-ffiafyoy.

I abata. AbTffiaafyoa Abbyo-ltfatyoyoyo a Yoaft-AayoyoayoynyobD tayoanoy fabtayoony a їбтoё-aтбa^ёё n aa §TyoTffiafyoa ї yoayo aaoTfufT-fa-бётfaёйfтaт tabagtaafyoy.

Aotbta. labayoyoayoyog ї tbaafta b§baayoafyoy

¶t yoyofyoyo bTgyyonoaaffTaT yo ЇбaёOё^anёTaT iTa-

^ёfafёy їт^oё fatnbyanoayo ї.

Obaoya. fatabtayo§t aqayobaoy §affiab ^ё-noT bTgyyonoaaffTyo tnftatyo aa§yofyonobaoyoaft-aT §tnobtafyoy yo ntbbafafyoa ї aaoTfTlfT-ra-бётfaёйfтaт tabagtaafyoy.

haoaabota. AbTffiaafyoa Abbuoyoyo of a tayoanoy aqyot aQ aa na§tyoyoyoayoaabyoayo, b§ayoafyoa ї aa їтёё0ё^anётaт yo fabyotfayoyftat gfa^afёy.

lyoTa. fagra^a^al Abbuoyoyo yayoyaony i&Ta-^a yobyoyObb^TaT ббтa^y Ishyoyoyo, ^oT 1byo бaёт^ёбтaa^ёё totaayoaayotny ra gaa^ iear.

A.A. N§abamyoyoyo, §tyoa§yogyobby n f.f. YoTgy-ї ё^Q ї, aya bag byoagayo ra тnтaa^^тnoй Abbuo-ishyoyoyo, abbyonyota ^anaёa^ёa yoT0TbTyo ra §baaQ0ayoT 5Q of %, ^ot Tfa aqyoa бagтбaa^a ra ^aOQбa ^anOё, Obyo yog yoTOTbQb ayoba§yoyyoyony a nmaa^a bbnnyoyoa aбaaб^ёё. Ёїa^^т §tuot§b §abaqyo aTaTa YoTgy§yo^a n OT^ёё gбa^ёy Nia-бa^nётaт aqyo ^anтnoтyoaёй^Q ї.

To^тnёoaёй^Ô §abayoyoayoyog§a a baatoa TB-aaiTa бїбaaёa^ёy, ra ^ot byoagqaayo Yotgy§yo^, N§abarnyoyoyo, nnqyoayny ra yotrnoyoObbyotrrQa n61Q, їтa^aбёёaaё, ^oT oto yoyoyo yogtyo ёиё^ nab lTa aQOy aaaaar a nTnoaa §bagyoayob§a ё^ ¶TyoyoT§a.

it ї ^a^ёD A. A. N§abarnyotat, abtzhaaryoa aa0т^Ô ї^тё ban§bayoyoyoyo nTnoaa tayoanoyo ra natayoyotny yo aa§yoryonobaoyoart§b §TyoTzharyoD Tyobbaa. Aa§yoryonobaoyoarQa §baaa aaotrt§rqb ban§bayoyoyo atyoffirq aQOy gra^ёoaёйrт 0yoba §baa, §baatnoaayoya§qb taqyortaarrt§b

Tyobbab. _TuoT§b Gyo of T yoayotyo na§tyoyoyoayoaabyoyo

Abbyo-ltratyoyoyo, b§ayoaryoyo aa їтёё0ё^anётaт yo rabyotrayoyrtat atnotyornoaa бa^ё ra of 0ё t.

T btyoyo Abbuoyoyo a §taryoyoyo yobyoy0bbrtat bbtary lT^aTёёё, ra ^oT byoagqaayo ЁTgйїё^, б^arQё-Dбёno Toaa-^ё: Abbuoyou ra lT^ao aanoyo na§tnotyoayoyrbd ara0r^D §TyoyoOyoyob, ra yo§aao ra yoT §baaa. Yётrтїё^anёёё

§taya ї lT^aTёёё aqyo ¶bTnoT ra iTa nyoyob

§ayoaryyotyo rabyotrayoyrtyo ban§bayoyoyoa Aббyo-lт^aтёёё, §t nbyanoab §ayot тoёё^aa0aёny to na§tyo lт^aтёёё. YoT aQyoT §taayoanort the ±±0th ana§b Nt^6 NNd.

Ibtarayoyogyobtaaa ana aTaTaQ f.f. YoTgy§yo-ra §btoyoa abtffiaaryoy Abbyo-ltratyoyoyo a nTnoaa §btayo0yobba§tyo Yoart-Aayoyoayoynyotyo tayoanoyo, A. A. N§abarnyoyoyo ra0ayo yob "ra aQaabzhyoaaD-yyo§yo yobyooyoyoyo" 1. Yoayo ayoarqyo n§abyoayoyono a Ta-yoanoyo aa§yoryonobaoyoartat §baaa, N§abarnyoyoyo n^ёoaё ayoaarq ї at§btnt ї §tnobtaryoa yobaaat-at a її abaoa b§baayoaryoy. 1byo yoTl nyonoa§a tbaarta b§baayoaryoy atyozhra aqyoa aagyobtaaoy-ny ra aabb tnrtarqb ra^aёaб. labata: yottt-yoyoaabyou yobau yoayo na§tnotyoayoyrtat aa§yoryon-obaoyoartat bayotat aaT agayo§taayonoayoyo n 6aaabayoyrtyo ayoanoyd. Aotbta: §abaranaryoa t§abaoyoartyo raabbgyoyo toaayoyrqb 6bgyobyoyo ayoa-noyo n barobayoyrqb tbaarta ra yobaaaqa.

A.A. N§abarnyoyoyo їтa^aбёёaaё, ^ot ^бёт-raёйrQё lTlaro nbyanoaarrt 6p¾tzhgu є yoba-

aaTa n0bTyo0ayoyn0aT yo aqrbzhaayo yo rayoTOTbTyo

abt§tgayotn0yo §tnobtaryoy nalTaT a її abaoa. Tr n^ёoaё a§tyora bayoanttabagrq ї ntgaaryoa 1byo yobaaat ї yon§TyoyoT§a tntatat Abbyonyotat toaayoa, 6bryobyotrayoyrt naygarrTaT n toaayot ї rabyotrayoyrtnoayo 1byo AoYoYoa.

О^шё, n§abyoayoyono a tayoanoyo aa§yoryonoba-oyoartat §baaa, §baayotzhyoyo nyoaabDybD nobbyo-o666 yobaaatat yon§tyoryooayoyrtat yot§yooaoa. Yobt§a §bagyoayob§a, yobaaatyo §yoartatyo ёмё^ nyoyo yo byoagarrtat Abbyonyotat toaayoa, §tayoyo nbyanoataaoy aanyoy b§baayoaryoyo yoyoyo toaayota. Yot aa§yoryonobaoyoarqyo, AlO, ga§ayoyrqyo, ra-btartat btgyyonoaa, 6yorarntaqyo, rabtartat tabagtaaryoy, gabaattbbararyoy yo ntbyoayoyrt-aT taan§a ■^aгёy, obbaa, бaaт^a-ёбanoйymёTё yorn§ayobyoyo, noaOёnOё^anёёё.

Tyobbzhrtyo tbaar ayoanoyo lTa yo§aoy nёaaб-D^a toaayoq: aa§yoryonobaoyoarqyo, ga§ayoyrqyo, lanorTaT btgyyonoaa, 6yorarntaqyo, rabtartat tabagtaaryoy, gabaattbbararyoy, ntbyoayoyrtat тaanїa^arёy8. Oayoyo ї tabagt ї, ёnёёD^ёoaёй-гт aaaaryoyo §baa§tyoaaaa§tat Yoart-Aayoyoayoy-nyotat yobau tnoaaayoyony 0TyoyyoT AlO, бaaт^a-ёбanoйyrnёay yorn§ayobyoy, toaayo obbaa yo noaoё-noё^anётa b§baayoaryoa. Ntbbararyoa nbaabar-rqb §baa rabyotrayoyrtnoyo тaanїa^ёaaётnй a

n6aba rabyoTrayoyrTyo yobyoyObbQ, DnOyobyoyo, ga-ї ayoyrtyo ¶tyoyooyoyoyo.

Ta^T ba0aryoa at§btna §btyogt0yot ra n б-^aon yётrтїё^anётё bayoanttabagrtnoyo yo tatnrtaarrtnoyo, ra ^ot byoagqaayoyo §baanoaayo-oayoyo tbtyo §qnyoyo. NyoabaayoT ї ёбёOё^anёё tbaryoyo yoaad бan^ёararёy Nyoayobyo ra yorabno-byoayoyrqa tayoanoyo. At§btn aqyo ba0ar пёё-oё^anёTё atyoayo barobayoyrqb ayoanorqb tbaarta. 25 lay 1925 a. AoYoYo NTaaoTa boaabayoyo тaбa-gTaa^a NyoayobnyoTaT yobau n yobaaaq ї barobt ї a. ftatryoyotyoaaanyoa.

of Aba§arrt, yoayo yoT oTaaa §baanoaayoyyotny, at§btn T nTgaa^ YoarT-AayoyoayoynyoTyo tayoanoyo

aqyo шт^г. Yobyobonyoay abaabryoy їтa^ёryёanй nyoayobnyot§b yobaaat§b barobb. Tayoanoy Tnoa-aayoany an oabbyootbyoayoyrtyo ra§byoyotnrtaarrt-noyo. labaqyo Ananyoayobnyoyoyo yobaaatyo nyaga NTaaoTa an aayoaaba 1925 a. §tnoartayoyo bnyoTbyoOy bayotryobtaaryoa na§tyo YobyobonyoTyo abaabryoyo. AQyoT ba0art aQaayoyoOy YobyobOnyoyoyo, Obyobtyoyoyo yo Yoyobarnyoyoyo Tyobbaa yo ЇTa^ёrёOй yob ra oayobyyoyo a | eazhaorqyo aTa YobyobonyoT§b abaabrnyot§b yon§TyoyoT§b. Yoayo §tyoaaayo A. A. N§abarnyoyoyo, iTa-^ra^a YobyobOnyoTyo abaabryoyo nyoayobnyot§b yoba-aat§b barobb, an oayozha babayooab to a bayotryobtaa-gyo of nyoaataayot n^ёoaoй yayoaryoa ї aba§arrq ї.

Ta^aёT aaёй^aё0ёa nTaQOyoy ¶tyoagayoyo ёёё^-gTб^TnOй ЇTaTa^Qб faaaaa. ^ala бaёT^ёбT-aatey, i^aaeTaaffay ATmeafu NNND, aqyoa ^eTfafa. lbTbTayoyoa baayoyogabyoy leafa, i^aa-eTaafnaT NyoabaayoT§T ї. A nTnoaa of Myoayob | LyoT-at yobau aqyoyo nTaбa^Q ana бaёT^Q Nyoayobyo, Tnoaa0yoany i&Tnea aQaaёa^ёy ObayoynyoTyo Tayea-tyo yo VyobOyoyo. fa OabbyoOTbyoyo NyoayobnyoTaT yobau fa TnfTaa 23 nbyanOabDyyob 6agaTa nTgaaaa-yoty 13 TyobbaTa. ATrneaf aqyo aQf6aaaf nT-ayoanyooyny n uoyo§yo §baayotaafyoy§yo, TaTaTbyoa, - oT TGyo Їбё^ёїaDOny yoayo "¶ababTa^ay 6aga" 9.

A yobayo at0yoyo oayoaa engy тaбagтaa^^Qa Ayooayonyoay, ^тaт^ёётёaaanёay yo Tli^ay zbayb-Gyoyo, Tnoaa0yoany To бaTбaa^ёgaбёё Sttyotyo yo A^ёnaёnёTё aбaaб^ёё. 1byo you yob OabbyoOTbyou ban§baaayoyyoany ёбaё^a ^aбaa^Tїaб^T. ^&бё-ї ZB, ¶yotyaay A^ёnaёnёTё aбaaб^ёё ga^ёїaёa of 59.9% gmvyo ¶yotyaayo NyoayobnyoTaT yobau, YobyobO-ipay of aбaaб^ёy — 19.5%, Oui^ay — 9.5%, Mi^ay — 5.5%, ^TaT^ёёTёaaanёay — 3.1% yo AyoOayonyoay — 2.5%1Q.

AoTbTyo lTlalo: aag6neTafT, ^aбёT^aёй^T-OaббёOTбёaёй^Qё 1byogbyo1, ¶TyoTaaffQyo Tn-na6 nTgaa^ёy AббyO-lT^aTёёё, fa iTgaTeye tabagtaa0y 6aeTnof6D Ёa^T-AaёёaёйnёбD Taeaim NTgaa^ёa Al ANND yayoyotny bagbyoy-oaoTl TnбйanOaёa^ёy ^aбёT^aёй^Tё ¶tyoyooyoyoyo nTaaoi^TaT atnbaabn0aa ¶abaqb eao aaT nбйa-nOaтaa^ёy. Daayoyogabyoy ¶baayotaafyoyo ATmeafa I&^aaTaaea aQ nbyanOaaffTaT ¶aban§TOba ai^ ^aбёT^aёй^T-aTnбaaбnOaa^^Tё ¶tyoyooyoyoyo, ¶bTaTayo§Tyo бa^Oбaёй^Tё aeai^D. Abua its oayota oTaaa aQeT aTglTafT. A you nlQnea f.f. ЁTgйїё^ - bOyoT byotayoyo ¶TyoyoOyo-anyoyoa fa-nOбTa^ёy, yoaOaaTbyo-anyoyo fa їбё^ёїay aTglTa-fTM nTgaa^ёy Yoa^T-AayoyoayoynyoTyo Taeai^ yo UBTYUGT T0n0ayoaay fai^alealTM to an abtaaa-Gyo of a faa AббyO-lT^aTёёё. Ban ¶TyoyoOyogyobT-aaffQa aTaTaQ YoTgy§yo^a 0yoyo i^TaT a bb! ^ o36 ¶TabTaTa, yoT0TbQa T0n0ayoaayoT atnbaab-noaaffTa bbyoTaTanOaT. YyoTfuyo-anyoyoa nTTa-baaafyoy T0n0b§yoyoyo fa aoTbTyo leaf, i&ToTl yo aTana aqyoyo ЇбTёa^TбёбTaa^Q.

A yoOTaa ¶t nбaa^a^ёD n aTбaaTёDбёT^^Q ї ¶abyoTaT ї aataba6yo-anyoyoa yo aaїёfёnOбaOёafT-OaббёOTбёaёй^Qa aбa^ёбQ Nyoayobyo aqyoyo | Lyoyoy-GT of ga6aafQ. lafaa - al ga 2Q eao nyoayobnyoyoyo baayotf ¶baoab¶ayo yobb ї^aё0ёa OabbyoOTbyoayoy-

^T-aaїё^ёnOбaOёa^Qa їбaтaбagтaa^ёy. Afa-a-ea yoT aQea of the OAU fagQaaalay nyoabaayoutanyoay Nyoayoby (1919-1925 aa.), gaoal of Myoayob | Lyoyoyo yobayo (1926-193Q aa.), aaeaa, i&Tnea bagbyobb ї^a^ёy, Qaїaa^T-Nёaёбnёёё yo ATnOT^^T-Nёaёбnёёё

yobau (193Q-1937 aa.). fa aaga YobyobOnyoTyo 36-abgyoyo tabagtaayoyo T0aaёй^Qё ATnOT^^T-Nё-

ayobnyoyoyo yobayo n бa^0бT ї YobyobOnyoa, yog yoT0T-6T3T anyotba aqaayoyoyoyony ATnOT^^T-Nёaёбnёay tayoanoy yo Aббyo-lт^aтёйnёay ANND. 1byo anab їбaтaбagтaa^ёyб ЇбaёOё^anёё ^aёgїa^^Qїё TnOayoyony Tyobbaa — YobyobOnyoyoyo, Oбёб^nёёё yo Yoyoba^nyoyoyo, ^oT ЇTa^aбёёaaёT ЇбТ^ГТЮй neT-ffiyoa0yobny yёT^Tїё^anёёб naygayo, бaёTnO^TnOй aan^ OabbyoOTbyoyo. N б^aOT ї yoTaT a nafoya-6y 1937 a. yog бa^aa abtayoa0yob nTnoaa ATn-oт^^Ô-NёaёбnёTё tayoanoyo бaёт^тa aQea of a tab-gTaara YobyobOnyoay TayoanOy, a §baaayoab yoT0TbTyo aQe aQaaeai On0й-IбaQ^nёёё AббyO-lT^aTёй-

nyoyoyo ^aбёT^aёй^Qё Tyobba. A oayoyob aaїё^ёnOбa-

O±a^T-OaббёOTбёaёй^Qб aбa^ёбaб yo MiQia

nbyanOabDO uoyo aaa nbayayooa nTaбaїa^^Tё DTnnyoyonyoTyo Oaaababyoyo. AtI6TI that yob aaїё^ё-nOбaOёa^T-OaббёOTбёaёй^T ї ababya ї ta§bzh-aaaony aTnбaaбnOaa^^Qїё aauoayou§yo, ¶tyoyooyo-yoa§yo, б^a^Qїё. Yoayo ¶baanOaayoyaOny, ёgёTffia^-^Qё §aoabyoayo ¶TgaTyoyoO yo ї ¶TaTyoOyo yo б0Гё^ yoTaT aT¶bTna n T1TbTyo fa yonOTbyo^anyoyoyo TIQo, Dбёaё^anёё aбaїT0^T yo n б^aOT ї ё^0aбanTa aтёй0ё^noaa ^anaёa^ёy.

¶DYolAxAfYo6

1 Oyo§T0aGyoT A.Yo. lbTayoOQ aa§yoGyonObaOyoaGT-Oabbyo-OTbyoayoyGTaT yo yyoTGT§yovanyoTaT бaёT^ёбTaa^ёy Yyoayobyo of a 192Q-a aa.//DaaёT^aёй^Qa ¶bT6annQ Nyoyoyobyo a yoTG0ayon0a bTnnyoyonyoTyo yo §yobTaTyo yogyutbyoyo. ^TaTnёёёбnё, 1998. N. 98-1QQ.
2 Nl.: Yobgy§yoG ^.A. f.f. ЁTgйїё^ — yonOTbyoyo, yo-ftaba6, yobaaaaa//YobyobOnyoTa yobaaaaaafyoa 20-b: agaeya nyoatgy aTaQ: IaOabyoayoQ бЗ^ёТТ. ^a6-к-ї bayo0. yoTG6. "& #34; QTeToTa aanyOёёaOёa" yobyo60nyoTaT ёбaaaaaa^ёy: 192Q-a aTaQ": A 2-. Yobyo60nyo, 2QQQ. x. 2. N. 1Q6; Tf ®a. YonOTbyoy [^ёбрёТ^Т §TfaTyoTaaaafyoy: O-aa. ¶TnTyoyoa. Yobyo60nyo, 2QQ2. N. 34.
3 ЁTgйїё^ f.f. A6бyO-IT^aTёйnёay ban¶6yoyoyoyoa-Tyo-yoanoy: Ltyoyo. i^aanaaaoaey nayo6yoyo ¶t bayoTfyobTaafyoD 1byo ATni&eafa Al ANN Dan¶6yoyoyoyoyo. Yobyo60nyo, 1924. N. 4.
4Oal aa. N. 12-13.
5 Nl.: Aтyбёё^ A.I. T yobaaaaa-anyotyo aayOayoyfTnOyo Yo. to IyobT0aTb6aaa//Yobyo60nyoTa yobaaaaaafyoa 20-b: agaeya nyoatgy aTaQ. x. 1. N. 141-142.
6 Yo.G IyobT0aTb6aa Yo aT¶bTn6 T bayoTfyobTaafyoyo Nyo ёёбё (YoafT-Aayoyoayoynyoay TyoyoanOy). Yobyo60nyo, 1924. N. 29, 33.
7 Nїaбa^nёёё A.A. Aa§yofyonObaOyoafTa ¶TnObTafyoa

TyoyoanOyo-yobay yo fa6yotfayoyfay aaOTfT§yoy: (Yo aT¶bTn6 of Tyo TyobagTaafyoyo YoafT-AayoyoayoynyoTaT to a yoby). Yobyo60nyo, 1925. N. 12.

8 Oal aa. N. 14-15.
9 OёїT0a^ёT A.Yo. Oyoag. nT-. N. 100; YobanyoyoyfyoyoTa N. A. Nyoyoyoby a nyonoa§a yo6yoy06bfqb agayo§tnaygayo a 1920-30-a aa. (yo ¶TnOafTayoa ¶bTyoyoa§Q)//Oal aa. N. 188.
10 Nl.: AyofTyo6bTa I.A., N6bTaTyoTa A.I. YyoTfT§yo-yoy Nyoyoyobyo: 1900-1928. fTaTnyoyoyobnyo, 1996. N. 50.
Frank Nicklas
Other scientific works: