The Science Work
History
Site is for sale: mail@thesciencework.com
Category: History

The biography lyu Shaotsi as a reason for a discussion in governing bodies of the CPSU (1963-1964)a. River 0Yo01A

And. 0E01A

candidate of historical sciences, senior teacher of the Irkutsk state pedagogical university

AYOTAOAOYOV of ER 0ATOE YoAYo TATA AYoV AYoYYoSYYYoYo And O0Yo1A | ABIYOO YUAAGAO Ё1&Ш (1963-1964)

N Га^аёа 1990-6 aa. and ptaba! AGGTYO yopot-byotaba6yoyo аТпоаоТ^ГТ ^апоТ poayoyo & to an iuayouoy-p baaty, TbyoTyopyaa^yyoa to a payobaoab! OYo ËINN aaotbpoat бадёё^Гй6 6agoap! ааТбё^ап-ёё6 yoaayo, & идаТёу^йё6 pobtyoy аё&моадй T of TabaTbaGyoa & иёёоё^апёТё yopotbyoyo NNN0. Hectare-|&бё! ab, and yogyoaa Yo.6. ObTuGTaa "1tabbzha-Gyoa and aadagb" ба^й yoaao T ^оои her Hectare да&1&ёа-ГёбТааГГТ! and Gaabab YoAA of TabaaTaa ptaaop-yotyo UYOTGT! yoyoyo Hectare bayoypy "ab! AGGTAT" ёа&1&ё-оаёёд! and. Uoyo to a boaabzhaagyo of Hectare! Thabo of Hectare aydy-aay to a piGaGyo and patayo atpotaabgtpoyo. 1ab-aya bbyotatayooayoyo NNN0 оТ^ГТ OAU zha, yoayo yo aTyoy0yoGpoaT ptaaopyoyob abazhaag, ayyoyo baaba-Gy and TbT^GTpoyo yo zhyodgapotyoyotpoyo yoaayo yot!-! bgyod! and. Gt, aadbpyotagt, yoazhatat piece of a yob! yoaapyoyo6 bbyotatayooayoayo, 1баоаГаб^йё6 Hectare yoyoaabpoat and OYo, pbyapoataayoa to a stalemate of a pyopo! and adayouat of Hectare aayoygayo0yoyo 6 That to a badayooyo пёёоё-^апёТаТ yo уёТГыё^апёТаТ pobtyooayoypoaa pobagy. And GapoTuyaa of Aba! at and 6TGaa6 aab6 aa-abyyo6 ab6yoata pobagy (VAAZhYo yo VAAGYo) Hectare-6tauopu of Hectare 6baGaGyoyo aabyoagy oayoyo6 TyoaGTa, & |&баабп! aobyoaaa0yo6 otyoyyot TabapobTyoyob Ta-yapoaaGGy6 ToGT0aGyoyo and oh! yoa6 ёТыбГёп-оё^апёТё yoaatyotayoyo. ATyoy0yoGpoaT TyoaGTa yo yoaayo patyo! bTzhaaGyoa! ayyot TaudaGT of a pob!-ёаГё^, аТ-& |&абай6, & iaypyoy ёа^апоаТ yo oa! - highway to a badayooyo 1bTyodaTapoaaGGy6 ToGT0aGyoyo, at-aotby6, m atd! Tzhgtpoyo yoyoyoayoayobtaay TbToyoaTba^you, аТдГёёа^йёа and Tayapoaa, yot-otbya ayyoyo aydaagy, Tbazhaa apaat, GapT-aab0aGpoaT1 of a pyopo! y бат&баааёаГёу TbTaT-aTyoypoaaGGy6 oTaabTa1.

OTb! ayoygt yoayotyo-from aayogtyo ёТГба&1&бёё, a yoToTbaa & an idatyouyo ouch in aTaTbyoyy T of Gayoyo^yoyo and OYo 1abapobTa^Gy6 of TyoaGT, Gao. And aTyoy0yoGpoaa пёб^ааа Wat ayyoyo poaGTabayy aapaa! azhab to a payobaoab! yo TT of TbTayoa! Gy! aTTbTpa!. YopoT-byou dapaaagyoyo OaGobayoyGTaT Yoiyooaoa dgaao Hectare! ayot zhabyoyo6 ayopyobppyoyo TT of an aTTbTp! aayoy-Gayo0aaT to a badayooyo ptbyoayoyod! and. Ayou TAGTYO of piece oayoyo6 ayopyobppyoyo Gbyo^yoGTyo poayot pTaabzhaGyoa yogtpobaggtyo yogyoayo. Ва^й 0yoa T of a baato of A.A. Aaobayou "Е^-0аТ-бё — yobapgyyo! TGab6".

Ё^ 0atbyo (1898-1969) — yo! aGGT OAU ayayouayoo GaTyopaGyoa pTabaTaGGT yo! agyo Hectare-ёТааа dgatagyootat to a bbyoTaTayooayo yoyooayopyotyo yoT1! aboyoyo (p 1931 and.) yo Tbaapaaaoayou YoGV (p 1959 1T 1968 and.).

5a at the at patayo p1aboyo TG ayyo ёпёё^^аГ Yo1Yo buat piece yo pguo pt apa6 TTpoTa, and and 1980 and. 1Tp1aboGT baaayoyoyooyobtaag. And! Gyoa of Tapuby of 1963-1964 aa. aya of Gyo^oT of Ga TbaaaayayoT of a yoba-6 ТТёёоё^апёТё yoabyaby uotat to an aauoayo. 1T-uot! yogoabap yo aat ёё^ГТпоё pt potbtgy OYo ËINN! Tzhao of ayy TaiupGyo! 1btpoy1 ё^аТ-1йопоаТ1 yo ayotababyoyo TbTpyoaayoaGGTaT yoyooayo-pyoTaT yoT11bGyopoa. Oayoau оТ^ёа to a dbagyo, yoazhb-yaup of Hectare! abayyo adayoua of GayoaTyoaa aabtuogtyo, Hectare ayaabzhyoaaao yobyooyoyoyo! byo 1byopoayoyGT1 agyo-! agyoyo yo yotgoayopob, and yototbt! bapp1aobyoaayoapy ^ёаГа! yo OYo of a yogyoa of A.A. Aaobayou.

And 6TGaa 5 VTppyoyopyoTaT aTpbaabpoaaG-GTaT ab6yoaa GTaayo0ayo yopotbyoyo, ptaabzhaya! and paaa yoG6Tb! абё^ That "anabaoa of OYo ËINN" yes of 1952-1984 aa. yo otyoyyot ^апоё^ГТ баппаёба-^аГГТ! and GapoTuyaa of Aba! at, Ga6Tauopu atyob-! Aga TajaaT Toaaoea OYo (T! yopy 30) yo Toaaoea payootb 1bT1aaaGayopopyoyo6 Abbe (T! yopy 16). Yo! aGGT uoyo Toaayoy yobbyobtaayoyo 1bT1aaaGab yo ааёоабё^ yo OAU of Gadyaaa! б^ TabaoGb^ paudy p TayapoaT! ^абад Ta^aoy! yopy! and obbauyyo6pu yo TbaayoTzhaGyou, aabapTaaGGya of OYo. Aaa-ot Hectare of a bbaazh! y 1963-1964 aa. Yo.O. of Yoyoyyo^aa, p apayo ayoayo! Tpoyo, 1baa! byoguyo 0aayo yo TaTaya-Gyo^ 1tpob1aa0yo6 TbaayoTzhaGyoyo abazhaag! T 1abap! Tobb Yotgpoyoobbyoyo NNN0 and aayogyyo ayotyo. Uob aauoayoyGTpyy TG Ga^ayo Tpbyapoayouoy p to a baabayo 1962 and., GT of an otaa TabaGyo^yoyopu of the ±±0th! yopy! and! yo, yop6tauyyo! yo otyoyyot That obbauyyo6pu. 1agaa ^а! ^абад at the yoyoat Yo.O. of Yoyoyyo^aa, yoyoat O.V. YoTdyoTa (! abayyo yes! apoyooayoy! to NTaaoa 1yoGyopobTa baa-paaaoayo), bap0yobyoa p6a-bb yoG6Tb! abyoyo T yotgpoyoobbyoyo, аёё^^ёёё and Gaa ab! aayo, yoapaa0yoapu TapbzhaaGyou пёааб^йё6 yogyoa: A.A. Aaobayou "Ё^-0аТ-бё — yobapgyyo! T-Gab6", A.Yo. of NabaabuyoTaTyo "1T6yoyaGyoa TaGu", A.Yo. NTëzhaGyobyGa "TayoG Aagy YoaaGa AaGyo-pTayo^a" 2. 1byo! а^аоаёйГТ from, ^оТ aayot T

© A.^. OyooTa, 2004

ÁÑEIÁ P ÀÇÂÈÙÈÂ

Ä .Ä. Ââôöâëâ ïüâ^âu ëèôâSné àôêâîé, ô.â. îíî àûëî âêë^ân â îàùèé ñïèñîê íàl íî-äî ïîçæâ, ^âl âñâ îñôàëüíûâ áôl àäè è äb êôlârnû. Âñôü âùâ îäíà îñîáâííîñôü, ñ5á-çô æâ âûäâëèâ0àÿ êíèäô Ä.Ä. Ââôöâëÿ èç îà-ùâäî ïîôîêà èíôîöïàöèè: ââ ñîäâ5æàíèâ ïî-ñâÿùâíî ÿêîíüè^âñêè^, à íâ íöàâñôââííûï ïS îàëâlàl. ÊSîlâ ÿôîäî, íè îäèí ÿêçâlï-ëÿ5 êíèäè Ââôöâëÿ íâ ïîñôôïèë íà ö5àíâíèâ â Äîñôäàöñôââííô^ îàùâñôââííî-ïîëèôè^âñ-êô^ àèàëèîôâêô, â ï5î0ëü Îàñëôæèâàâ0ô^

àô ÖÊ ÊI ÑÑ.

Ÿôà êíèäà, èçäàííàÿ â IàS èæâ â 1961 ä., àûëà ïâöâââäâíà ñ ôb àíöôçñêîäî, ñêîb ââ âñâäî, äëÿ îäíîäî èç çàñâäàíèé ÖÊ ÊI ÑÑ, ïîñâÿùâííîäî ïîäâöíèçàöèè íàöîäíîôîçÿé-ñôââííûö ÎôíÎ0âíèé â ÑÑÑD. Êàê íè ïàöàäîê-ñàëüíî çâô^èô ôàêîâ óôââöæäâíèâ, íî íâêî-ôîôûâ èç àïïàôàôà ÖÊ l îäëè âûíà0èâàôü ïëàí ■ ^ôè^né ïâöâîöèâíôàöèè ñîââôñêîäî çàêî-íîäàôâëüñôâà è ïâöâíîñà èç äîöîäà â ñâëî ïî-íÿôèÿ "äâäâ^îí". Âñëè ôàêîâ äâéñôâèôâëüíî ïöîèñöîäèëî íà ñàlîl äâëâ, ôî êíèäô Ââôöâëÿ íôæíî öàññl àôöèâàôü â öÿäô ôàêôîâ, ñâèäâ-ôâëüñôâó^ùèö î ïâöâöîæäâíèè ÖÊ ïàöôèè â l íîäîôàêôîöíûé îöäàí âëàñôè, ñïîñîàíûé âûöàáîôàôü àëüôâöíàôèâíô^ l îäâëü öàçâèôèÿ

>, êîô^ô^ îñôàâèë È.Â. Ñôàëèí. T ñîàîâ âíèl àíèâ ñîââôñêîâ öôêîâîäñôâî ôäâëèëî ôîé ■ ^ôè êíèäè, ääâ öâ^ü 0ëà î öàçäâëâíèè ââô-ââé âëàñôè â êèôàéñêîé êîl ïàöôèè è î êîëëâ-äèàëüíîñôè ôïöàâëâíèÿ. Ÿôî ïîl îäëî àû & ^â-îäîëâôü çàâû0âííûâ àêöâíôû â èäâîëîäè^âñ-êîé öààîôâ è ïâöâîöèâíôèöîâàôü öôêîâîäñôâî ñôöàíû íà öâ0âíèâ äâéñôâèôâëüíûö ïöîàëâl ÿêH üèêè3.

ê êíèäâ Ââôöâëÿ àûë âûçâàí âùâ è ôâl, ^ôî â ÑÑÑD äâäâl îíîl ïöèçíàâàëè ^Ш-ëâôàöèàô, à â Êèôàâ ô^àñôíèêàlè ñîöèàëèñôè^âñ-êîé öââîë^öèè ñôàëè âûöîäöû èç êöâñôüÿí. Áûëà ïîïûôêà ñöàâíèôü äâà êëàññà íà ïöâäl âô ââöíîñôè ñîöèàëèñôè^âñêèl èäâàëàl. xâöâç ôàêîâ ñöàâíâíèâ â àïïàöàôâ ÖÊ äâëàëè öîàêèâ ïîïûôêè îôîéôè îô öâàêöèîííûö 0ôàl ïîâ, ñôîöl ôëèöîâàííûö È. Â. Ñôàëèíâ4.

ïî äîêôl âíôàl, ñöâäè êîôîöûö íàôî-äèôñÿ öóêîïèñü ïâöââîäà êíèäè, ôàêîé âûâîä àûë ñàlûl ââöîÿôíûl è, ñêîöââ âñâäî, âäèí-ñôââííî ïöàâèëüíûl, ñ îäíîé ïîïöàâêîé íà ôî, ^ôî íè Ë.Ö. Èëüè^ââ, íè Ö.D. Êîçëîâ íâ èl âëè ÎôíÎ0âíèÿ ê "ëîààèöîâàíè^\" èäâè Ä.Ä. Ââôöâëÿ. Iî íâèçââñôíîé ïîêà & ^^â â ïöîäöâññèâíîñôü âçäëÿäîâ Ë.Ö. Èëüè^ââà ââ-öèëà ^àroü ëèôâöàôôöíîé è àêàäâlè^âñêîé ÿëè-

Im êâû. Íàïöèl âö, ïèñàôâëüíèöà Ö.À. Âèä-äîöîâà (îäíà èç íâäëàñíûö, íâôîöl àëüíûö m-íîâàôâëüíèö ñîââôñêîäî äèññèäâíôñêîäî äâè-æâíèÿ) èñêöâííâ íàäâÿëàñü, ^ôî Èëüè^ââ çà-ñôôïèôñÿ çà îñôæäâííîäî â 1964 ä. ïîÿôà È.À. Áöîäñêîäîs.

Ë .Ö. Èëüè^ââà, ñîââôñêîäî ôèëmî-ôà, àêàäâl èêà ÀÍ ÑÑÑD è ñâêöâôàöÿ ÖÊ ÊI ÑÑ (1961-1965) íâ èl âëà íè^âäî îàùâäî ñ ïöîäöâññèâíûlè ÿêîíüè^âñêèïè ââÿíèÿlè ñâöâäèíû 196Q-Ö ää. â ÑÑÑD. Íàöÿäô ñ ôàêèlè àïîëîäâôàlè ñîââôñêîé èäâîëîäèè, êàê I.À. Ñóñëîâ è I.Ö. Ñàô^êîâ, Ëâîíèä Öâäî-öîâè^ àûë íâïöââçîéäâííûl ïîïôëÿöèçàôî-öu ñôàëèíñêèö l âôîäîâ óïöàâëâíèÿ íàöîä-írn ôîçÿéñôâü. Àêàäâl èê ÀÍ À. Ä. Àöààôîâ, êîíñôëüôèöîâàâ0èé ïâöâûö ëèö äîñôäàöñôâà íà ïöîôÿæâíèè 19SQ-199Q-Ö ää., îôçûâàëñÿ î ñâê-öâôàöâ ÖÊ Ë.Ö. Èëüè^âââ êàê î çàôöÿäíîl l öàêîàâñâ, êîôîöûé àûë äîôîâ êîëëâêöèîíè-öîâàôü ë^àûâ îöèäèíàëüíûâ èäâè, ñ ôâl ^ôî-àû íèêîääà íâ âûôàñêèâàôü èô èç-ïîä ñôêíà6.

Èlânî Ë. Ö. Èëüè^ââ â ôîô ïâöèîä ÿâëÿë-ñÿ ïöâäñâäàôâëâl èäâîëîäè^âñêîé êîl èññèè ïöè ÖÊ ÊI ÑÑ è îñóùâñôâëÿë îôàîö è^^là-öèè, ñ êîô^îé çàôâl çíàêîl èë äöôäèô ^ëâNâ Öâíôöàëüíîé Êîl èññèè7. Â mnâMl àíàëèôè-■^êèâ l àôâöèàëû äëÿ ïâöâûô ëèö äîñóäàöñôâà äîôîâèë ÈIŸIT. Íàl íîäî ïîçæâ, â ïm ëâ-äíèâ äîäû æèçíè Ë. È. Áöâæíââà, ñîôöôäíèêàl ÿôîäî èíñôèôôôà àûëî îôèöèàëüíî çàïöâùâíî íàïöàâëÿôü çàïèñè âûñ0âlô öôêîâîäñôâô, ñíà-^àëà âñâ äîëæíî àûëî ïîñôôïàôü â îàùèé îô-äâë ÖÊ ÊI ÑÑ. Täíàêî Í.Ñ. Ööôùâââ êíèäà Ä.Ä. Ââôöâëÿ ñôàëà "ôîäèôü ïî öôêàï" ñöâäè ■ ^ëânâ ÖÊ ÊI ÑÑB. xâl Hà ïöèâëâêëà âíèïà-íèâ ë^âé, ïöâäñôàâëÿâ0èô ñîàîé ïîëm^ ïî-ñöâäñôââííîñôü? 9

âíèïàíèâ íà ë^âé, ñêîëüêî-íè-áóäü îôëè^rnô îô îñôàëüíûô, âîîàùâ àûëî ôàöàêôâöíî äëÿ l^èô îôââôñôââííûô öàáîô-íèêîâ ïàöôèéíûô îöäàíîâ. Â ÿôîl çàêë^àëàñü îñîàâííîñôü ïñèôîëîäèè âîñïöèÿôèÿ ñîââôñêî-äî àïïàöàô^èêà. Áîëü0èíñôâî ^ëâNâ öóêîâîä-ñôâà íâ âëàäâëè "êàê ñëâäóâô íè îäíîé ñïâöè-àëü^ôü^. Ñèñôâïà îôàèöàëà â îñíîâíîé là^ ñâ... ë^âé íâ î^ârn ñïîñîàíûô, n ïm ëô0-íûô è ^âñôîë^àèâûô". Ñöàçó ïîñëâ íà^àëà öààîôû â îáùâñôââííûô îöäàíèçàöèÿô ÿôè íâ ñàshâ ëô^0èâ, íî çàôî ïîñëô0íûâ èñïîëíè-ôâëè ïîïàäàëè íà êîíââéâö, êîôîöûé íâñ èô ïî àäïèíèñôöàôèâíîé ëâñôíèöâ ê ïrn ôàl ñâêöâôà-öâé ÖÊ, ïèíèñôöîâ è ô.ï. "Çàíÿâ0èñü íâ ñâî-èlè äâëàïè, ïàöôèÿ âñâ lârn0â âíèïàíèÿ ôäâ-

 .P. ÙÈÙIÂ

ñîàñôââííûl". "Â ïîââñôêâ äíÿ êàæäî-äî çàñâäàíèÿ Ñâêöâôàöèàôà èëè l îëèôà^î ÖÊ íàñ^èôûâàëîñü íâñêîëüêî äâñÿôêîâ âu^-ñîâ — â muâMl l âëêèô, ôîçÿéñôââííûô èëè àäl èíèñôöàôèâíûô, âíâ0íâïîëèôè^âñêèô, âîâb íûô, íî íâ ïàöôèéíûô" 10. Öèôàôà èç êíèäè ÀÂ Àöààôîâà "Çàôÿíôâ0ââñÿ âûçäîöîâëâ-íèâ" î ïñèôîëîäè^âñêü îàëèêâ àïïàöàô^èêîâ ÖÊ ÊI ÑÑ ââñülà æâñôêàÿ, íî èlânî ôàêàÿ ôà-öàêôâöèñôèêà äàâô îñíîâàíèâ äîâîöèôü î ïîë-íîé àâçîôââôñôââííîñôè è à^è^^è ë^àî-äî çââíà óïöàâëâíèÿ â ÑÑÑD.

Iîñêîëüêô èçíà^àëüíî ñîââôñêèâ öôêîâîäè-ôâëè îàëàäàëè-^ôîë^àèâl, èô íâ l îäëî íâ çàäââàôü çà æèâîâ íàöó0âíèâ ñèñôâlû àu-íèl íîñôè, äàöàíôèöô^ùâé èl ïîëm^ àâçîô-ââôñôââííîñôü è íâñl âíÿâl îñôü ñ ïîñôîâ, êî-ôîöûâ, ïîñëâ ñíÿôèÿ â îêôÿáöâ 1964 ä. Í.Ñ. Ööôùââà, ñôàëè öàññl àôöèâàôüñÿ êàê ïî-æèçíâííûâ âîô^èrn. Â ÿôîé ñâÿçè ë^ààÿ íâî-öäèíàöíàÿ, âûäâëÿ^ùàÿñÿ èç l àññû ëè^m ôü ïöèâëâêàëà âíèl àíèâ ïàöôèéíûô öààîôíèêîâ. Oâ, êîlô "ïîââçëî" öîäèôüñÿ çà öôàâæîl, ïöââöàùàëèñü â îàúâêô ïöèñôàëüíîäî èçô^â-íèÿ. Ñîââôñêèl äöàæäàíàl, êîôîöûâ àûëè íà-äâëâíû êàêèlè-ëèàî ôàëàrnàlè è ñôöâl èëèñü èô ïöîäâl îíñôöèöîâàôü â íàöî^èôî âûïôêëîl ñââôâ, ïöèôîäèëîñü îïàñàôüñÿ ñëâæêè ÊÄÁ èëè âîäâîöâíèÿ â ïñèôèàôöè^âñêèâ ëâ^âàíèöû. l âöñîíèôèöèöîâàííàÿ èíôâöïöâôàöèÿ àïïà-öàôíîäî l èöîâîççöâíèÿ îàúÿñíÿâô l^è^m, ïî êîô^îé àîëü0èíñôâî ïöîàëâl l âæäôíà-öîäíîäî è âíóôöèïîëèôè^âñêîäî çíà^âíèÿ ñôà-íîâèëèñü àîëââ ïîíÿôíûlè äëÿ ñîââôñêèô ëè-äâöîâ. Íà ÿôô ôî^êô çöâíèÿ ïûôàëñÿ îïâöâôü-ñÿ â ñâîâé öâ^è î äèêôàôôöâ ëè^m ôè â Êèôàâ ^ëâí l öâçèäèôlà Ââöôîâíîäî Ñîââôà ÑÑÑD T.Â. Êôôñèíâí11. Íà ÿôî æâ íâäâôñl ûñëâííî íàl âêàâô êöôïíûé ñîââôñêèé ôóíêöèîíâö I ÈÂà À. Ë. Âîöîíèí â ñâîèô âîñïîl èíàíèÿô îà À. Í. Êîñûäèíâ12.

àëàäîïöèÿôíûl ïîâîäîl ê ôîlô, ^ôîàû çàèíôâöâñîâàôü ^ëâuâ ÖÊ êíèäîé Ä.Ä. Ââôöâëÿ, ñôàëè ïîñôîÿííûâ æàëîàû, ïî-ñôôïàâ0èâ èç ñâëüñêèô l âñôíîñôâé èëè l àëûô äîöîäîâ. Íà ñâëâ ïâöèîä 19SQ-196Q-ô ää. 1Sh-0âë ïîä çíàêîl ôêöôïíâíèÿ êîëôîçîâ. l îëè-ôèêà îàúâäèíâíèÿ l àëî^ëân ûô è óäàëâííûô äöôä îô äöôäà êîëôîçîâ â êöóïíûâ àäöîïöî-lû0ëân ûâ êîl ïëâêñû ïöâñëâäîâàëà öâëü

>, "ïöèíôäèôâëüíîé ñîââôèçàöèè öóññêîäî íàöîäà" 13. Ÿôîlô ïëàíô ïöîôèâîäâé-ñôâîâàëè äâà ôàêôîöà: íàëè^èâ íà ôâööèôîöèè D îññèè àîëü0îäî êîëè^âñôâà l âëêèô äâöâââíü

è ñîïöîôèâëâíèâ êîëôîçíèêîâ ë^àûl èíèöèà-ôèâàl âëàñôâé ïî äàëüíâé0âló ôêöôïíâíè^ êîëôîçîâ, ^ôî äöîçèëî îôáèöàíèâl ô ïm ëâ-äíèô ïöèôñàäâàíûô ó^àñôêîâ. l öèçâàííûâ ïîlUü ïàöôèè â ÿôîl íàïöàâëâíèè ôîâàöèùâñ-êèâ ñôäû áâçäâéñôâîâàëè. Dààî^èâ êöôïíûô ïöîlû0ëâííûô ïöâäïöèÿôèé â ñèëó èçl âíèâ-0èôñÿ â 19SQ-ô ää. ôñëîâèé æèçíè ôîæâ íâ äb äèëèñü íà öîëü àäèôàôîöîâ ëèíèè ïàöôèè íà ñâëâ14. Â ôî æâ ñàl îâ âöâlÿ â îàùâñôââííîl l íâíèè ñôöàíû ñ íàöàñôà^ùâé ñèëîé öèöêôëè-öîâàëè ñëóôè î ïîëíîé íâñïîñîàíîñôè íèçî-âûô ïàöôèéíûô îöäàíîâ îñôùâñôâëÿôü êîm-öîëü çà âûïîëíâíèâl ñîàñôââííûô öâ0âíèé1S.

^îàânî ÿöêî ÿôî ïöîÿâëÿëîñü íà ïmâ-ùâíèè ïîëèôçàíÿôèé â äîöîäàô. Â öâëîl ïî ñôöàíâ l^èâ ïàöôèéíûâ à^î ñàl îñôîÿôâëü-íî ïöèôîäèëè ê íâôôâ0èôâëüíîlô âûâîäô: ñïàñâíèâ íàöîäíîôîçÿéñôââííîé äâÿôâëüíîñ-ôè âîçl îæíî ôîëüêî ^âöâç äâöââí^ è äàëü-íâé0ââ öàçâèôèâ ñâëüñêîäî ôîçÿéñôâà.

 êîíöâ 196Q-ô ää. Öâíôöàëüíîâ à^î æà-ëîà è ïöâäëîæâíèé ôöôäÿùèôñÿ, îàîàùèâ l àôâöèàëû ïöîââöîê ïèñâl öààî^èô î ôàêôàô áâñôîçÿéñôââííîñôè â ñîâôîçàô öâíôöàëüíî-^âöíîçâl íûô îàëàñôâé D ÑÖÑD è 0ÑÑD, ñîîà-ùèëî â ÖÊ: öààîôíèêè ñâëüñêîäî ôîçÿéñôâà âîçl ôùâíû àâñôîçÿéñôââííîñôü^ è ïîëèôè-^âñêîé àëèçîöôêîñôü^ öôêîâîäèôâëâé îô ïàöôèè. xàñôî öàçäà^ôñÿ ôöâàîâàíèÿ ê öâíô-öàëüíîé âëàñôè ôñôàíîâèôü ñîöèàëüíô^ è ïî-ëèôè^âñêô^ èíæâíâöè^ â äîñóäàöñôââ, êîôî-öàÿ ïîçâîëèô ïöèââñôè ê âûñ0èl äîëæíîñôÿl íîöl àëüíûô ôîçÿéñôââííèêîâ16. O àêÎäÎ öîäà ïèñülà (ïîôîê êîôîöûô ïöîäîëæàëñÿ äî 19B2 ä.) ñîââôñêèâ äöàæäàíâ ñôàöàëèñü íàïöàâ-ëÿôü íâ ïöîñôî â ÖÊ, à ëè^n ïöâäñâäàôâë^ Ñîââôà l èíèñôöîâ ÑÑÑD À. Í. Êîñûäèíó17.

æâ îô èäâé, âm êàçàn ûô Ä. Ä. Ââôöâëâl, äî ïâöâîöèâíôàöèè ïîëèôèêè ÖÊ ÊI ÑÑ, â-^ñ-ôNroè "ñâëüñêîé ïîëèôèêè", îäöîl íîâ öàññôî-ÿíèâ. Íà íà0 âçäëÿä, êíèäà Ä.Ä. Ââôöâëÿ l^è-âëâêëà âíèl àíèâ ñîââôñêîäî öôêîâîäñôâà ñâî-èl íîâàôîöñêèl ïîäôîäîl. Èçââñôíî, ^ôî Í.Ñ. Ööôùââ ë^àèë àâç ôñôàëè ÿê^^èlâ^ ôèöîâàôü. Âäî ñîöàôíèêè ïî ÖÊ l îäëè íâ öàç-äâëÿôü ïîöîé öâçêèô âçäëÿäîâ 0âôà, íî îíè àûëè ïöâäñôàâèôâëÿlè îäíîäî è ôîäî æâ ïàöôèéíîäî ïîêîëâíèÿ, âûöîñ0âäî èç çíàlâ-íèôîé ÿïîôè êîëëâêôèâèçàöèè. Â ôîô ïâöèîä 0èöîêîâ öàñïöîñôöàíâíèâ ïîëô^èëî ñëîâîñî-^âôàíèâ "êîëëâêôèâíî-êîëôîçíàÿ äâl îêöàôèÿ". Ââëà î "íàöó0âíèè êîëôîçíîé äâl îêöàôèè" âîçíèêàëè êàê ñëâäñôâèâ ïöîôâñôîâ êöâñôüÿí

ENOIPExANEiA pAcaEOEA

of ISToea faayguaafey el lfafee e Sa0afee naaSoo. NveoaeTnu, voT an oSoafuo oneTaeyo nTgaafey eTeoTgfTaT oTgyenoaa aTIonoelT faeToTSTa eafTSeSTaafea nToeaeenoevaneTe TauaffieoaeufTnoe, anee yoT ISTenoTaeeT n TaTaSafey e ITa eTfoSTeal anaaT eTeoTga. Anee ffia SoeTaTaeoaee nSaafaaT gaafa fa la-noao yoTaT fa ITfelaee e ISTaTeffiaee oSaoe-STaaou Toaaeufuo eTeoTgfeeTa, ana eSanouyf-neTa TauanoaT lTaeT aaoTSeoaofT ala0aou-ny an aaffue aTISTn. faSaaeT ISTeoSaooSa aoTaeea an ITeTffiafea eSanouyf-eTeoTgfeeTa e ganooIaeanu ga feo. ITaTafua noaaafua aaea, aeaelT, IT oeagafe^ eg ESaley ISaaSauaeenu an ITeagaoaeufua SaeTffua ISToannu18. ATnIT-lefafey T naTaTaSagfTl efnoeoooa "eTeeae-oeafT-eTeoTgfTe aalTeSaoee" faoTeefoee So-eTaTanoaT OE EINN fa luneu T ITIuoea enITeugTaaou yealafou naeuneTe aalTeSaoee e aey nTaaoegaoee aaSaafe, e aey oeSaIeafey oSoaTaTe aenoeIeefu fa eSoIfuo aTSTaneeo ISaaISeyoeyo. Aey yoTaT faTaoTaelT aueT IaSafanoe faeToTSua oSaaeoee naea an aTSTa. A e^aTl neovaa, efoeaafo n efeaTe A.A. Aao-oaey "E^-0aT-oe — eSanfue lTfaSo" — yoT ISelaS ITenea nTaaoneel SoeTaTanoaTl aa-SeafoTa, noeloeeSo^ueo gaefoaSanTaaffTnou aSa^aaf an aaeufae0al Sagaeoee, TaTaua-noaeafee yeTfTleee.

IDElAxAfEB

1 IT yoTlo ITaTao aua an IaSaTe ITeTaefa 1980-o aa. 0ea TnoSay aeneonney a nTaaoneTl I5aaeoaeunoaa. Nl.: OeoTfTa f.A. NTaaoneay yeTfTleea: aTnoeffiafey, I5T-aealu, IaSnIaeoeau. 2-a ega. I., 1984. 264 n.
2 BTnneeneee aTnoaaSnoaaffue aSoea fTaae0ae enoT-5ee (BAAfE). O. 5, TI. 30, a. 404, 440a, 465.
3 AaeafTaev t^.I. Aeaaeu E | d 0aT oe. I., 2000. N. 21.
4 Social origins of dictatorship and democracy: Lord and Peasant in the Making of the Modern World. Boston, 1966. P. 201.
5 BTnneeneee aTnoaaSnoaaffue aSoea eeoa5aoo5u e eneonnoaa. O. 2548, TI. 2, a. 204, e. 1.
6 ASaaoTa A.A. Qaoyfoa0aany augaTSTaeafea (1953 — 1985 aa.): NaeaaoaeunoaT nTaSalaffeea. I., 1991. 398 n.
7 BAAfE. O. 72, TI. 1, nISaaea e TIene.
8 Oal ffia. O. 5, TI. 30, a. 440a.
9 ASaaoTa A.A. Oeag. nTv. N. 282.
10 Oal ffia. N. 259.
11 ISaaaa. 1964. 19 lay.
12 I5alua5 egaanofue e faegaanofue: ATnITlefafey T A.f. ETnuaefa/NTno. O.E. OaoenTa. I., 1997. 256 n.
13 Toavanoaaffua aSoeau. 1994. 1. N. 27.
14 ATeolafoTa, ITaoaa5ffiaa^ueo oaeo^ oTveo gSafey, aTnoaoTvfT lfTaT, oToy ana Tfe fa lTaoo auou Tauyaeafu eae I5ela5, enoTayuee eg faaS OE EINN. A aaffTl neovaa nl.: OafoS aTeolaroaoee Tauanoaaffuo T5aafegaoee NaaS-aeTaneTe Taeanoe. O. 4, TI. 59, a. 162, e. 112.
15 ATeu0aaenoneay aaooa. 1950. 14. N. 2.
16 ATnoaa5noaaffue aSoea BTnneeneTe Oaaa5aoee. O. B-9527, TI. 1, a. 2198, e. 3.
17 Oal ffia. A. 7557.
18 ISaaaa. 1937. 2 e^ey.
Cenci Carlotta Regina
Other scientific works: